DANIJEL GOLEMAN EMOCIONALNA INTELIGENCIJA PDF

Društvene sposobnosti TRE I DIO PRIMIJENJENA EMOCIONALNA INTELIGENCIJA 9. Intimni neprijatelji Kako izlaziti na kraj sa srcem Um i medicina. Danijel Goleman Emocionalna Inteligencija. 6 likes. Book. Emocionalna inteligencija /​ Danijel Goleman. Author. Goleman, Daniel. Published. Skopje: Matica, Physical Description. p. ; 23 cm. Subjects.

Author: Zurr Mem
Country: Uruguay
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 13 October 2009
Pages: 270
PDF File Size: 19.73 Mb
ePub File Size: 1.25 Mb
ISBN: 161-8-24821-555-8
Downloads: 35547
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zunris

Skip to main content. Log In Sign Up. Emocionalna Inteligencija, Danijel Goleman.

Kada je pametno zapravo glupo 4. Upoznaj samog sebe 5. Kako izlaziti na kraj sa srcem Traume i ponovljeno emocionalno u enje Cijena emocionalne nepismenosti Neuralni krugovi straha Dodatak D: Aktivni sastojci programa prevencije Dodatak E: Program znanosti o sebi Dodatak F: Ali naljutiti se na pravu osobu, do ispravnoga stupnja, u pravi trenutak, zbog ispravnoga razloga i na ispravan na in – to nije lako. Svi putnici bili su jednako iznena eni kao i ja, no kako se nitko nije uspijevao osloboditi zlovolje, malo njih mu je i odzdravilo.

Kada sam se vozio tim autobusom upravo sam bio obranio doktorsku disertaciju iz psihologije emocioonalna ali ta golemqn znanost u ono vrijeme poklanjala vrlo malo pozornosti na inu na koji se takva transformacija to no mogla dogoditi. Kao danijwl opreka tom primjeru, evo nekoliko navoda iz ovotjednih novina: Jedva ujnim glasom, pred sudom izjavljuje: Svakoga dana do nas dopiru vijesti prepune takvih svjedo enja o raspadu sustava uljudnog opho enja i sigurnosti, o provalama niskih strasti koje su se otele svakome nadzoru.

Ova bi vam knjiga trebala pomo i u nerazumnome svijetu prona i svjetlo razuma. Kao psiholog i, posljednjih deset godina, novinar The New York Timesa, pratio sam emodionalna znanstvenih spoznaja na podru ju iracionalnoga.

Emocionalna inteligencija by Danijel Goleman – Paperback – – from Knjizara and

Pritom sam opazio dva posve suprotna trenda: Najdramati nije spoznaje ine uvidi u funkcioniranje mozga, kojih ne bi bilo bez novih metoda, primjerice tehnike slikanja mozga.

U tu prazninu nahrupila je sva sila knjiga iz prakti ne i popularne psihologije tzv. Takav stav zanemaruje ono izazovnije pitanje: Na primjer, impulzivnost je medij emocija; zametak svih impulzivnih postupaka jest osje aj toliko intenzivan da rasprskavanjem prerasta u djelovanje.

Ali vrlo lako mogu skrenuti s pravoga puta, a to ine i pre esto. Misle i prije svega na svoju k er, ovaj je par dao sve od sebe ne bi li je spasio dok je voda navirala u vlak koji je tonuo; nekako su uspjeli izgurati Andreu kroz prozor, u ruke spasilaca.

A onda, kada je njihov vagon potonuo, utopili su se 1. Altruisti ka ljubav i Ijudski opstanak: A ta je mo doista iznimna: Ova tvrdnja preuzeta je iz lanka EN. Oatleya u istome broju asopisa. Me utim, Bobby Crabtree i njegova supruga mislili su da je Matilda te no i ostala kod prijateljice.

Kada mu je k i isko ila iz ormara, Crabtree ju je pogodio u vrat. Matilda Crabtree preminula je dvanaest sati kasnije 5. Ukratko, postmodernim nedoumicama pre esto prilazimo intekigencija emocionalnim repertoarom skrojenim za potrebe pleistocena.

  KINGDOM OF THE CULTS RAVI ZACHARIAS PDF

Poticaji za djelovanje Jednog dana u rano prolje e vozio sam se autocestom preko nekog planinskog prijevoja u Coloradu, kada je zapuh snijega iznenada posve prekrio automobil koji se nalazio malo ispred mene.

Dok sam pritiskao ko nicu, osje ao sam kako mi itavo tijelo preplavljuje tjeskoba i jasno sam uo udaranje srca.

Da sam nastavio voziti u zasIjepljuju oj vijavici, vjerojatno bih bio udario u njih. Samo kod odraslih osoba: Tijelo se mijenja ovisno o golsman i uzrocima tih pojava u evoluciji: Levenson, Paul Ekman i Wallace V.

Ovaj je popis sastavljen na temelju tog lanka goeman drugih danijl. Glavni kandidati i neki od lanova njihovih skupina jesu: Ovdje nema jednozna nih odgovora; znanstvena rasprava o tome kako klasificirati emocije nastavlja se. A nakon takve emocionalne naravi dolaze pravi poreme aji emocija poput klini ke depresije ili nepopustljive tjeskobe, kod kojih se osoba osje a dnaijel zarobljenom u otrovnom emotivnome stanju.

Na primjer, gubitak voljene osobe op enito izaziva tugu i bol. Uslijedili su mjeseci ogor enog inteligrncija oko ku e, novca i starateljstva nad djecom. Ali, dok je to izgovarala, o i su joj se u trenu ispunile suzama. Jedno je djelo emocionalnog uma, drugo racionalnog uma. U jednom vrlo stvarnome smislu, imamo dva uma, jedan koji misli i drugi koji osje a.

Jedan, racionalni um, na in je shva anja kojeg smo obi no svjesni: No uz njega postoji i drugi sustav spoznavanja: Podrobniji opis karakteristika emocionalnoga uma prona i ete u Dodatku B.

Ta procjena potrebe za djelovanjem mora biti automatska, toliko brza da uop e ne dopire do svijesti 3. Ekman, navedeno djelo, str. Ova brzina naro ito dmocionalna karakteristi na za intenzivne emocije, poput straha i neo ekivane opasnosti. U ovom sporijem slijedu reakcija, osje ajima prethode potpunije artikulirane misli. U tome i jest snaga takvih brzih odluka: Umjesto toga, osje aji nam obi no nadolaze kao gotova stvar.

Simboli na, djetinja stvarnost Logika emocionalnoga uma danjel asocijativna; ona elemente koji simboliziraju odre enu realnost, ili pokre u uspomenu na nju, smatra identi nima toj realnosti.

Veliki duhovni u itelji, poput Bude i Isusa, prodrli su u srca svojih u enika govore i jezikom emocija, pou avaju i parabolama, mitovima i pri ama. Primarni je proces klju koji otkriva zna enja djela poput Uliksa Jamesa Joycea: Ne postoji nikakvo vrijeme, nikakve uzro no-posljedi ne veze.

Kako isti e Seymour Epstein, dok racionalni um stvara logi ke veze izme u uzroka i posljedica, emocionalni je um nekriti an, povezuje stvari koje su tek na prvi pogled sli ne 5. Postoje brojni na ini na koje je emocionalni um djetinjast, i na koje s poja avanjem emocije postaje sve djetinjastiji. Stavovi racionalnog uma provizorni su; novi dokazi mogu opovrgnuti jedno uvjerenje i zamijeniti ga drugim – takav um zaklju uje na temelju objektivnih dokaza.

Ako su osje aji intenzivni, tada je pobu ena reakcija o ita. U takvim trenucima, emocionalni je um mobilizirao racionalni, koriste i ga za postizanje vlastitih ciljeva. Realnost specifi na za odre ena stanja Funkcioniranje emocionalnog uma uvelike je specifi no inteligdncija odre ena stanja, odre eno konkretnim osje ajem koji prevladava u datome trenutku. Ovi repertoari koji ovise o stanjima postaju najdominantniji u trenucima kada osje amo intenzivne emocije.

  ACHEVER CLAUSEWITZ PDF

Jedan od znakova da je takav repertoar aktiviran jest selektivno pam enje. I danas se nastavlja vrlo stru na rasprava o tome je li emocionalno uzbu golsman u osnovi jednako kod svih emocija ili se mogu izdvojiti jedin- stveni obrasci.

U mnogim ili u ve ini situacija rad infeligencija dva uma je uskla en; osje aji su neophodni mislima, a misli osje ajima. Erazmo Roterdamski, Pohvala ludosti. Isklju golekan vladavini Razuma suprotstavio je dva neobuzdana ugnjeta a: Ovaj mozak imao je vrhovnu mo u razdoblju reptila: Od najprimitivnijeg korijena, mozgovnog debla, razvili su se emocionalni centri. U tim rudimentarnim fazama, olfaktorni se centar sastojao tek od tankih slojeva neurona okupljenih radi analiziranja mirisa.

Jedan sloj emocionalja upijao je miris i svrstavao ga u odgovaraju e eocionalna S dolaskom prvih sisavaca pojavili su se novi, klju ni slojevi emocionalnoga mozga oko mozgovnog debla.

Limbi ki sustav i emocije: Za razliku od drevnog dvoslojnog korteksa, neokorteks je ponudio nevjerojatne intelektualne prednosti. Neokorteks Homo sapiensa, neusporedivo ve i nego u bilo koje druge vrste, sa sobom je donio sve one izrazito ljudske osobine.

Danijel Goleman, Ričard Bojacis, Eni Maki

Nadalje, nemjerljivi dosezi umjetnosti, civilizacije i kulture odreda su plodovi neokorteksa. Za primjer uzmite ljubav. I dok zec ili majmun imaju ograni en niz tipi nih reakcija emocionalan strah, ve i Ijudski neokorteks omogu uje kudikamo prikladniji izbor – me u njima i telefoniranje policiji ili hitnoj pomo i. Novoro en ad rezusa i prilagodljivost: Poput korijena iz kojeg je izrastao noviji mozak, emocionalna su podru ja preko bezbrojnih veznih sklopova povezana sa svim dijelovima neokorteksa.

A to emocionalnim centrima pridaje silnu snagu kojom utje u na funkcioniranje preostalog dijela mozga – me u njima i misaonih centara. U trenutku kada je htio oti i, ku i se vratila i Hoffertova. Kako bi se osigurao za bijeg, Robles je po eo vezivati i nju.

Emocionalna inteligencija

Robles, koji je samome sebi bio obe ao da e mu ovo biti posljednja provala, na to se uspani io, posve gube i nadzor nad sobom. To ne zna i da je svaki limbi ki pu mu an. Takve su reakcije na djelu i u trenucima intenzivne radosti: Slu aj ovjeka bez ijednog osje aja opisao je R. Joseph, citirani rad, str.

S druge strane, mogu e je da postoje neki rudimenti osje aja u osoba bez amigdale v. Paul Ekman i Richard Davidson, urednici. New York, Oxford University Press,