ANTROPOS E PSIQUE PDF

21 dez. Download Antropos e Psique GUERRIERO,Silas. as Origens Do Antropos in Antropos e Psique – O Outro e · GUERRIERO,Silas. as Origens. Antropos E Psique – O Outro E Sua Subjetividade [Silas Guerreiro] on Amazon. com. *FREE* shipping on qualifying offers. A antropologia procura sempre o. Get this from a library! Antropos e psique: o outro e sua subjetividade. [Silas Guerriero; João Baptista Cintra Ribas; Kênia Kemp; Luiz Henrique Passador;.

Author: Brabar Mok
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 15 October 2008
Pages: 217
PDF File Size: 14.25 Mb
ePub File Size: 7.83 Mb
ISBN: 926-4-29402-463-8
Downloads: 25535
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dakazahn

Antropos in the worldfebbraio h Download Report. Published on Jul View Download 0.

Antropos e Psique – [PDF Document]

UUnnaa bbuuoonnaa nnoottiizziiaa IIppooggeeii ddii FFaavviiggnnaannaa IIll tteeaattrroo rroommaannoo MMuussttiinnoo eedd iill mmaaiiaallee IIll rraaccccoonnttoo ddeell mmeessee LLaannggoolloo ddeell ccuuoorree LLaa ssaattiirraa iimmmmoorrttaallee LLaa ppaappeessssaa GGiioovvaannnnaa MMuurraa ee ppoorrttee ddii EErriiccee II ggrraannddii ppeennssaattoorrii LLaa ccoorrddaa ddeell ssiilleennzziioo LLaa ssttoorriiaa ddeeii ppaaddrrii PPooeessiiaa ee vviittaa CChhii eerraa BBeeaattrriiccee SSttoorriiaa ddeellllaa mmuussiiccaa EE nnooii ppaagghhiiaammoo VVeelloocciitt ee ttaabbaaggiissmmoo AAffoorriissmmii ee mmaattrriimmoonniioo LLee ffoolllliiee ddii GGiiuuffffrriiddaa RReeddaazziioonnii ee rriiffeerriimmeennttii SSuull ppoorrttaallee hhttttpp:: EEssiissttoonnoo, iinn– ffaattttii, ddiivveerrssii pprrooggeettttii ddii iinnffoorrmmaazziioonnee ee pprreevveennzziioonnee rriivvoollttii aallllee ssccuuoollee, mmaa aanncchhee aadd aallttrree ffoorrmmee ddii aaggggrreeggaazziioonnee tteerrrriittoorriiaallee aassssoocciiaazziioonnii ggiioovvaanniillii oo ddii ggeenniittoorrii, vvoolloonnttaarriiaattoo, eettcc.

SSuull ppiiaannoo nnoorrmmaattiivvoo iimmppoorrttaannttee rriiccoorrddaarree cchhee aattttrraavveerrssoo llee ddiissppoossiizziioonnii ddeellllaa LLeeggggee ddeell LLeeggggee QQuuaaddrroo ppeerr llaa RReeaalliizzzzaazziioonnee ddeell SSiisstteemmaa IInntteeggrraattoo ddii IInntteerrvveennttii ee SSeerrvviizzii SSoocciiaallii llee RReeggiioonnii hhaannnnoo eellaabboorraattoo ii TTeessttii oorrggaanniiccii ppeerr ii SSeerrvvii–zzii SSoocciiaallii, cchhee iinntteeggrraannoo ii sseerrvviizzii ssoocciiaallii ccoonn ggllii iinntteerrvveennttii ee llee ppoolliittiicchhee ssaanniittaarriiee, ddeelllliissttrruuzziioonnee ee ddeellllaa ffoorrmmaazziioonnee.

TTrraa ggllii oobbiieettttiivvii ddii qquueessttoo llaavvoorroo, ffiigguurraa “”iill PPiiaannoo ddeellllee PPoolliittiicchhee GGiioo–vvaanniillii, rriivvoollttoo ssiiaa aallllaa pprroommoozziioonnee ee vvaalloorriizzzzaazziioonnee ddeellllaa ppeerrssoonnaa cchhee aallllaa pprreevveennzziioonnee ddii ffaattttoorrii ddii ddiissaaggiioo.

LLaa lleeggggee, iinnoollttrree, ffaavvoorriissccee llaa ppaarrtteecciippaazziioonnee ddeellllaa ffaammiigglliiaa, oollttrree cchhee ddeellllaaddoolleesscceennttee, aallllee aattttiivviitt pprreevviissttee. LLaa llooggiiccaa ddii ppiiaannoo iinniizziiaa ggii ddooddiiccii aannnnii ffaa iinn uunnaa pprroossppeettttiivvaa ppllaanneettaarriiaa.

NNeell cc llaa rraattiiffiiccaa ddeellllaa CCoonnvveennzziioonnee OONNUU ddaa ppaarrttee ddeell ppaarrllaammeennttoo iittaalliiaannoo, ccoonn llaa lleeggggee ee qquueessttoo iimmpplliiccaa cchhee llaa CCoonnvveennzziioonnee OONNUU iinn IIttaalliiaa nnoonn rraapppprreesseennttaa ddeeii pprriinncciippii cchhee ppoossssiiaammoo aaccccoogglliieerree oo mmeennoo mmaa lleeggggee ddeelllloo SSttaattoo cchhee vvaa rriissppeettttaattaa ee ffaattttaa rriissppeettttaarree.

IInn rriissppoossttaa aallllaa ccaarreennttee iinnffoorrmmaazziioonnee ccuuii hhaa ffaattttoo rriiffeerriimmeennttoo lloonnoorreevvoollee TTuurrccoo, nneell cc ssttaattoo iill pprriimmoo rraappppoorrttoo ssuullllaa ssiittuuaazziioonnee ddeelllliinnffaannzziiaa cchhee hhaa ppeerrmmeessssoo ddii eellaabboorraarree iill pprriimmoo ppiiaannoo ddii aazziioonnee ddeell GGoovveerrnnoo ppeerr lliinnffaannzziiaa ee llaaddoolleesscceennzzaa;; qquueell ppiiaannoo aavveevvaa dduuee ddiimmeennssiioonnii:: LLaa ppaarrttee lleeggiissllaattiivvaa ddeell pprriimmoo ppiiaannoo ddaazziioonnee ssii ccoonnccrreettiizzzzaattaa ccoonn llaa LL.

UUnn sseeccoonnddoo ppiiaannoo nnoonn ttaannttoo ppeerrcchh iill pprriimmoo ppiiaannoo psiquue ffoossssee ccoonncclluussoo, mmaa ppeerrcchh eevviiddeennttee cchhee llaa llooggiiccaa ddii ppiiaannoo ppeerrmmeettttee ddii rreeccuuppeerraarree llee ddiimmeennssiioonnii iimmppoorrttaannttii ddeell llaavvoorroo rreeaalliizzzzaattoo, mmaa aanncchhee ggllii aassppeettttii ccaarreennttii ee pdique mmaannccaattii oobbiieettttiivvii, qquueelllloo cchhee nnoonn ssttaattoo ffaattttoo.

IIll nnuuoovvoo ppiiaannoo rriipprreennddee ee rriillaanncciiaa, iinnddiivviidduuaa oobbiieettttiivvii ddaa rriibbaaddiirree ee nnuuoovvee uurrggeennzzee, ooppeerraa llaa ccoorrrreezziioonnee ddii ttiirroo nneecceessssaarriiaa ppeerr mmiigglliioorraarree llaa qquuaalliitt ddeelllliinntteerrvveennttoo ddeellllee ppoolliittiicchhee ssoocciiaallii pskque ddeeii sseerrvviizzii ssoocciiaallii.

EE nnoonn ssoollttaannttoo ppeerr lleelleezziioonnee ddii SSeerrggiioo MMaattttaarreellllaa ddii ccuuii ppaarrlleerr ppii aavvaannttii mmaa aanncchhee ppeerr lloo ssccaammppaattoo ppeerriiccoolloo ddii uunn PPrreessiiddeennttee ggrraaddiittoo aaii mmeerrccaattii, aallllaa GGoollddmmaann SSaacchhss oo aallllaa DDeeuuttsscchhee BBaannkk.

IIll pprriimmoo aadd eesssseerree ggiiuubbiillaattoo ssttaattoo RRoommaannoo PPrrooddii, ggii ccoonnssuulleennttee ddeellllaa GGoollddmmaann SSaacchhss eedd oorraa iinnccrreeddiibbiillmmeennttee ssppoonnssoorriizzzzaattoo lluuii, mmaassssiimmoo eessppoo–nneennttee ddeelllleessttrreemmaa ddeessttrraa pprriivvaattiizzzzaattrriiccee ddaallllaa eessttrreemmaa ssiinniissttrraa ppoolliittiiccaa:: VVeennddoollaa, CCiivvaattii ee aallttrraa ggeennttee cchhee, tteeoorriiccaammeennttee, ddoovvrreebbbbee eesssseerree ccoonnttrraarriiaa aallllee pprriivvaattiizzzzaazziioonnii.

DDeecciissaammeennttee iinn IIttaalliiaa nnoonn cc ssppaazziioo ppeerr uunnaa ssiinniissttrraa lluunnggiimmiirraannttee, aallllaa TTssiipprraass.

PPooii cc ssttaattaa llaa ssoolliittaa sseellvvaa ddii ccaannddiiddaattuurree tteeccnniicchhee. MMaannccaavvaa MMoonnttii, ssuuiicciiddaattoossii pique nneell , mmaa ggllii aallttrrii cceerraannoo ttuuttttii:: SSuu ttuuttttii aalleeggggiiaavvaa, ccoommee aantropos eeccttooppllaassmmaa, lloo ssppiirriittoo ddii MMaarriioo DDrraagghhii, uunn aallttrroo GGoollddmmaann–bbooyy ccoommee PPrrooddii ee ccoommee MMoonnttii. MMaa SSiirr DDrraakkee aavveevvaa ffaattttoo ssaappeerree cchhee, ppeerr iill mmoommeennttoo, nnoonn eerraa ppeerr nnuullllaa iinntteennzziioonnaattoo aa llaasscciiaarree iill sseeggggiioo ppii aallttoo ddeellllaa BBCCEE.

DDooppoo ddii cchhee, lliippootteessii ddii uunn tteeccnniiccoo aall QQuuiirriinnaallee eerraa ssttaattaa lliiqquuiiddaattaa ccoonn ppoocchhee bbaattttuuttee:: AA qquueell ppuunnttoo llaa ssttrraaddaa sseemmbbrraavvaa ssppiiaannaattaa ppeerr iill ccaannddiiddaattoo ddeell CCaavvaalliieerree:: AAmmaattoo uunnoo ddii ssiinniissttrraa aallmmeennoo, ccooss ddiiccoonnoo ee ddii ssppeerrii–mmeennttaattaa mmiilliittaannzzaa PPDD;; qquuiinnddii, iinn tteeoorriiaa, antripos ppaarrttiittoo ddii RReennzzii nnoonn aavvrreebbbbee ddoovvuuttoo aavveerree ddiiffffiiccoolltt aa vvoottaarrlloo;; ee ffoorrssee nneeaanncchhee SSEELL.

  LIEBHERR LTM 1045 PDF

Antropos in the worldfebbraio h

PPeerrcchh iinn pprraattiiccaa ggllii eessppoonneennttii ddeellllaa ssiinniissttrraa–ssiinniissttrraa, qquueellllii cchhee aavvrreebbbbeerroo ggrraaddiittoo uunnaa ccaannddiiddaattuurraa ddii PPrrooddii, nnoonn aavvrreebbbbeerroo mmaaii vvoottaattoo iill ddoottttoorr Ajtropos. EE ccii, ppeerr uunnaa mmoottiivvaazziioonnee ddii ggrraannddee ssppeessssoorree ppoolliittiiccoo:: VViicceevveerrssaa, aaii ppootteerrii ffoorrttii nnoonn ssaarreebbbbee ssttaattaa cceerrttaammeennttee ssggrraaddiittaa llaasscceessaa ddii AAmmaattoo aall ccoollllee ppii aallttoo.

GGiiuulliiaannoo AAmmaattoo, iinnffaattttii, iill ccaappoossttiippiittee ddeeii nnoossttrrii PPrreessiiddeennttii ddeell CCoonnssiigglliioo ppii ccoorraaggggiioossii.

DDoo– ppoo ddii cchhee, iill CCaavvaalliieerree hhaa aavvuuttoo iill ccoorraaggggiioo ddii pprroo– ppoorrlloo ppeerr llaa PPrreessiiddeennzzaa ddeellllaa RReeppuubbbblliiccaa. OOrrbbeennee, ssttaattoo iinn qquueessttoo ccoonntteessttoo cchhee ssiiaa ppuurree ppeerr ccaallccoollii, ggiioocchheettttii ee ssggaammbbeettttii ii PPrrooddii, ggllii AAmmaattoo, ii PPaaddooaann ee ccoommppaaggnniiaa ccaannttaannddoo, ssoonnoo aannddaattii aa ffaarrssii bbeenneeddiirree eedd hhaa iinnccoommiinncciiaattoo aa pprreennddeerree ccoonnssiisstteennzzaa llaa ccaannddiiddaattuurraa ddii SSeerrggiioo MMaattttaarreellllaa.

RReennzzii, iill ffuurrbbaacccchhiioonnee, ssttaattoo lleessttoo aa ccoogglliieerree llaa ppaallllaa aall bbaallzzoo ee aa ffaarr ssuuaa uunnaa ccaannddiiddaattuurraa cchhee ssuuaa nnoonn eerraa. SSeerrggiioo MMaattttaarreellllaa nnoonn uunn rreennzziiaannoo. IIll nnuuoovvoo PPrreessiiddeennttee aappppaarrttiieennee aa qquueell mmoonnddoo.

NNeellllaa ppoolliittiiccaa ddii ooggggii ssii mmuuoovvee aa ddiissaaggiioo, ee qquueessttoo ssppiieeggaa iill ssuuoo ppaarrllaarree mmiissuurraattoo, qquuaassii ccooll ccoonnttaaggooccccee.

IInn rreeaalltt ccoommee ssaa bbeennee cchhii lloo ccoonnoossccee MMaattttaarreellllaa uunn bbuuoonn ccoonnvveerrssaattoorree, iinntteerrllooccuuttoorree ppiiaacceevvoollee ee ddoottaattoo aanncchhee ddii uunnaa ddiissccrreettaa ddoossee ddii hhuummoorr.

LLaa ssuuaa eelleezziioonnee nnoonn lloo nnaassccoonnddoo mmii hhaa ffaattttoo ppiiaacceerree. EE nnoonn ssoolloo ppeerr uunnaa ppeerrssoonnaallee ssiimmppaattiiaa nnaattaa ssuuii bbaanncchhii ddii MMoonntteecciittoorriioo, ee nnoonn ssoolloo ppeerr ssoolliiddaarriieett ssiiccuullaa, ee nnoonn ssoolloo ppeerrcchh ccii hhaa eevviittaattoo uunn AAmmaattoo aall QQuuiirriinnaallee, mmaa aanncchhee ppeerrcchh ssppeerroo mmoollttoo nneell ssuuoo eesssseerree mmoorrootteeoo, nneellllaacccceezziioonnee mmiigglliioorree ddii qquueessttaa ddeeffiinnii–zziioonnee.

SSppeerroo cciioo cchhee llaa ssuuaa pprreessiiddeennzzaa ppoossssaa mmuuoovveerrssii nneell ssoollccoo ddii uunnaa ppoolliittiiccaa nnaazziioonnaallee nnoonn ssoottttoo–mmeessssaa aaggllii oorrddiinnii ddii ssccuuddeerriiaa aattllaannttiiccii. SSoonnoo ccoonnvviinnttoo, antrooos eesseemmppiioo, cchhee ssee MMaattttaarreellllaa ffoossssee ssttaattoo PPrreessiiddeennttee ddeellllaa RReeppuubbbblliiccaa nneell , llIIttaalliiaa anyropos aavvrreebbbbee mmaannddaattoo ii ssuuooii antropls aa bboommbbaarrddaarree llaa LLiibbiiaa.

NNoonn lluuooggoo ccoommuunnee iill rriiffeerriimmeennttoo aall llaavvoorroo ccoommee pprriinncciippiioo ffoonnddaannttee, nneell mmoommeennttoo iinn ccuuii iill llaavvoorroo psjque ddaa antrops llee ppaarrttii iinn nnoommee ddeellllee rreeggoollee pssique ddeettttaattee ddaaii mmeerrccaattii.

EE nnoonn lluuooggoo ccoommuunnee iill rriiffeerriimmeennttoo aallllaa ssoovvrraanniitt ppooppoollaarree, nneell mmoommeennttoo iinn ccuuii ii ppootteerrii ffoorrttii ccii cchhiieeddoonnoo ddii rriinnuunnzziiaarree aa nnuuoovvee qquuoottee ddeellllaa nnoossttrraa ssoovvrraanniitt psiwue ffaavvoorree ddeellllUUnniioonnee EEuurrooppeeaa. LLee iinnnnoovvaazziioonnii ee iill nneeoo–PPrreessiiddeennttee nnoonn uussaa iill tteerrmmiinnee rriiffoorrmmee, ttaannttoo ccaarroo aall ssuuoo pprreeddeecceessssoorree ddoovvrraannnnoo sseemmpprree mmuuoovveerrssii nneell ssoollccoo ddii qquueessttii pprriinnccppii iinnddeerrooggaabbiillii.

NNoonn ssii ppuu cchhee eesssseerree ddaaccccoorrddoo. QQuueessttuullttiimmaa ee llaa ppii eellaabboorraattaa ttrraa ii vvaarrii eesseemmppllaarrii ddii iippooggeeii ppaalleeooccrriissttiiaannii ddeellllaa ccoonnttrraaddaa SSaann NNiiccoollaa, ccoonn aarrccoossoollii ee llooccuullii ssccaavvaattii nneell ffrriiaabbiillee ttuuffoo ddeell qquuaatteerrnnaarriioo. LLaa mmeennssoollaa cceennttrraallee, eelleemmeennttoo ssuuggggeessttiivvoo cchhee ddiieeddee iill nnoommee aallllaa ggrroottttaa, ssoorrmmoonnttaattaa ddaa uunn aarrccoo cchhee spique uunn ppiiccccoolloo aallttaarree.

SSii nnoottaa, iinnffaattttii, cchhee llaa zzoonnaa aadd eessssoo rreettrroossttaannttee rriiaallzzaattaa ccoommee aa rriiccoorrddaarree uunn ggrraaddiinnoo.

Antropos e Psique

SSii ppoottrreebbbbee qquuiinnddii iippoottiizzzzaarree cchhee eessssoo sseerrvviissssee aadd uunn mmiinniissttrroo ppeerr aaccqquuiissiirree mmaaggggiioorree vviissiibbiilliitt ee aassssuummeerree uunnaa ppoossiizziioonnee ssuuppeerriioorree rriissppeettttoo aaggllii aallttrrii ppaarrtteecciippaannttii aall ccuullttoo IInn oorriiggiinnee vvii eerraannoo 88 aarrcchhii ddeelliimmiittaannttii 44 ppaarreettii aall cceennttrroo ddeellllaa ggrroottttaa mmaa, iinn sseegguuiittoo 77 aarrcchhii ee 33 ppaarreettii vveennnneerroo aabbbbaattttuuttii llaasscciiaannddoo llee lloorroo xntropos, aannccoorraa vviissiibbiillii, iinn aallttoo.

DDaa eessssee ssii ppoossssoonnoo rriiccaavvaarree llaa ssttrruuttttuurraa ee llee ddii–mmeennssiioonnii ddeeggllii aarrcchhii:: TTrraa qquueesstt–uullttiimmii, ii dduuee aaffffrroonnttaannttii ppii vviicciinnii aallllaarrccoo ssuuppeerrssttiittee ppoosssseeddeevvaannoo uunn ddiiaammeettrroo 55 ccmm ppii ppiiccccoolloo. CCeerrttoo, mmii rreennddoo ccoonnttoo cchhee, ddaa qquueessttoo mmoommeennttoo iinn ppooii, ssccaatttteerraannnnoo ttuuttttaa uunnaa sseerriiee ddii pprreessssiioonnii, ddii rriiccaattttii, ddii ccoonnssiiggllii cchhee nnoonn ssii ppoossssoonnoo rriiffiiuuttaarree ppeerr ccoonnvviinncceerrlloo ddeellllaa iinneelluuttttaabbiilliitt ddii ssoottttoossttaarree aa ttuuttttii ii ddiikkttaatt ddeellllaa gglloobbaalliizzzzaazziioonnee antroppos ee ppoolliittiiccaa.

MMaa ssppeerroo, ssoonnoo ccoonnvviinnttoo cchhee SSeerrggiioo MMaattttaarreellllaa ttrroovveerr llaa ffoorrzzaa ppeerr rreessiisstteerrvvii. SSoonnoo ccoonnffoorrttaattoo iinn qquueessttoo mmiioo ccoonnvviinncciimmeennttoo ddaa uunnaa ssuuaa ddiicchhiiaarraazziioonnee aappppaarrssaa iinn qquueessttee oorree ssuullllaa ssuuaa ppaaggiinnaa FFaacceebbooookk, ee nnoonn rriillaanncciiaattaa gguuaarrddaa ccaassoo ddaaii mmeeddiiaa.

  BLANK TARQUIN AND IVERSON ENGINEERING ECONOMY SECOND CANADIAN EDITION PDF

II ppaaddrrii ccoossttiittuueennttii hhaannnnoo ddaattoo llaa lloorroo vviittaa ppeerr ffoorrnniirrccii uunnaa IIttaalliiaa ccoonn pprriinncciippii iinnddeerrooggaabbiillii, qquuaallii iill llaavvoorroo ee llaa ssoovvrraanniitt ppooppoollaarree.

LLee iinnnnoovvaazziioonnii cchhee iill ppaaeessee ddoovvrr ssoosstteenneerree ddoovvrraannnnoo sseemmpprree ccaammmmiinnaarree aallllaa lluuccee ddii qquueessttii pprriinncciippii. LLaa ccoossttaa ee llaa ccaammppaaggnnaa ddii SSaann NNiiccoollaa psuque ccoommpplleettaammeennttee ttrraaffoorraattee ddaa ggrroottttee ee ccaavvee ttuuffaacceeee.

IIll cciimmiitteerroo ddii FFaavviiggnnaannaa ssoorrggee ssoopprraa uunnaannttiicchhiissssiimmaa nneeccrrooppoollii, iinnttoorrnnoo aallllaa qquuaallee ssii eesstteennddeevvaa uunnaa vvaassttaa cciitttt iippooggeeaa. IInn qquueessttee ccaavviitt llaa vviittaa ssii ppeerrppeettuu ddaall PPaalleeoolliittiiccoo ffiinnoo aa ttuuttttoo iill ccoonn uunnaa sseeqquueennzzaa iinniinntteerrrroottttaa ddii ssttiillii, ccuullttii ee uussaannzzee.

GGrraann ppaarrttee ddii qquueessttoo ppaattrriimmoonniioo, aadd ooggggii, nnoonn aannccoorraa ssttaattoo aaddeegguuaattaammeennttee ttuutteellaattoo ee ssttuuddiiaattoo:: QQuueessttaa zzoonnaa aarrcchheeoollooggiiccaa ddii iinntteerreessssee ccuullttuurraallee ddii pprriimmiissssiimmoo oorrddiinnee, mmaa rriisscchhiiaa ddii ssccoommppaarriirree ee ddii eesssseerree ddiimmeennttiiccaattaa iinn bbrreevvee tteemmppoo.

LLaa zzoonnaa aarrcchheeoollooggiiccaa ddii ccoonnttrraaddaa SSaann NNiiccoollaa, ssiittaa aa ppooccaa ddiissttaannzzaa ddaall ppaaeessee ddii FFaavviiggnnaannaa, ccoommpprreennddee nnuummeerroossii iippooggeeii ccoonn rriilleevvaannzzee ssttoorriiccoo–aarrcchheeoollooggiicchhee cchhee vvaannnnoo ddaallllaa pprreeiissttoorriiaa ffiinnoo aaii nnoossttrrii ggiioorrnnii. MMoollttii ddii qquueessttii ssiittii, iinnffaattttii, ssoorrggoonnoo iinn pprroopprriieett pprriivvaattee ee ssoonnoo aannccoorr ooggggii uuttiilliizzzzaattii ddaaii pprroopprriieettaarrii ccoommee mmaa–ggaazzzziinnii oo aaccccoorrppaattii aallllee aabbiittaazziioonnii.

SSoollaammeennttee llaa GGrroottttaa ddeell PPoozzzzoo ee uunn ccoommpplleessssoo ddii iippooggeeii aa ppooccaa ddiissttaannzzaa ddaallllaattttuuaallee cciimmiitteerroo ccoommuunnaallee ssoonnoo ssttaattii eesspprroopprriiaattii ee ssoonnoo aattttuuaallmmeennttee ssoottttoo llaa ttuutteellaa ddeellllaa SSoopprriinntteennddeennzzaa BBBB.

II dduuee ssiittii cchhee pprreesseenntteerr iinn qquueessttoo ssttuuddiioo ssoonnoo eennttrraammbbii pprriivvaattii, vviissiittaabbiillii ssoolloo ccoonn iill ccoonnsseennssoo ddeell–llaattttuuaallee pprroopprriieettaarriioo ppooiicchh uuttiilliizzzzaattii ccoommee mmaaggaazzzziinnii aannnneessssii aallllee aabbiittaazziioonnii. GGllii eelleemmeennttii ssuuppeerrssttiittii ppeerrmmeettttoonnoo qquuiinnddii ddii rrii–ccoossttrruuiirree llaa ssttrruuttttuurraa oorriiggiinnaarriiaa ddeelllliippooggeeoo rriiccoonn–dduucceennddoollaa aa qquueellllaa ddii uunnaa ttoommbbaa aa tteegguurriiuumm oo aanncchhee ddeettttaa ttoommbbaa aa bbaallddaacccchhiinnoo11 ttiippiiccaa ddeeii pprriimmii sseeccoollii ccrriissttiiaannii.

NNoonnoossttaannttee llaa pprreesseennzzaa ddii iinnccrroossttaazziioonnii, ppoossss–iibbiillee ssccoorrggeerree ssuullllee dduuee ppaarreettii aallccuunnee iinncciissiioonnii:: LL, iinn uunnaa nniicccchhiiaa rriiccaavvaattaa nneellllaa ppaarreettee ttuuffaacceeaa iinn bbaassssoo, iinncciissaa uunnaa mmeennssaa eeuuccaarriissttiiccaa ssuu ccuuii ppooggggiiaa uunn ccaalliiccee ssoorrmmoonnttaattoo ddaa uunn ttoonnddoo.

DDaallllaa bbaassee ddeell rraammoo vveerrttiiccaallee ppaarrttoonnoo 33 rraaddiiccii. AAnncchhee qquueessttoo ttiippoo ddii ccrrooccee rriissccoonnttrraattaa iinn aallttrree ggrroottttee ddii FFaavviiggnnaannaa. UUnn ppiillaassttrroo cceennttrraallee, cchhee ssoossttiieennee llaa vvoollttaa ddeellllaa ggrroottttaa, sseeggnnaattoo iinn bbaassssoo ddaa uunnaa ccrrooccee aa ddooppppiioo ttaagglliioo oorriizzzzoonnttaallee ee, aa mmeett ddeellllaa ssuuaa aalltteezzzzaa, cchhiiaarraammeennttee vviissiibbiillee uunniissccrriizziioonnee ddii qquuaattttrroo rriigghhee.

II ccaarraatttteerrii ddii qquueessttuullttiimmaa ssoonnoo llaattiinnii mmaa iimm–ppoossssiibbiillee eeffffeettttuuaarree uunn eessaammee ppaalleeooggrraaffiiccoo ccoommppaarraa–ttiivvoo iinn qquuaannttoo lleeppiiggrraaffee uunn uunniiccuumm iinn uunn ccoonntteessttoo iissoollaattoo ee ddii ssccaarrssoo rriilliieevvoo ccuullttuurraallee.

UUnn ppoossssiibbiillee rraaffffrroonnttoo ppoottrreebbbbee eesssseerree ffaattttoo ccoonn uunneeppiiggrraaffee llaattiinnaa ddeell pprreesseennttee aalllliinntteerrnnoo ddeellllaa CCaatttteeddrraallee ddii CCeeffaall LLaa sstteellee, sscciioogglliieennddoo llee dduuee aabbbbrreevviiaazziioonnii pprreesseennttii, aannddrreebbbbee lleettttaa:: LLaa ppaarrttiiccoollaarree ssccaarr–ssiitt ddii mmaannoossccrriittttii eedd eeppiiggrraaffii ddii qquueessttoo ppeerriiooddoo ssttoorriiccoo ppeerrmmeettttee ddii aapppprreezzzzaarree mmaaggggiioorrmmeennttee llaa ssiinnggoollaarriitt ddeelllliissccrriizziioonnee ddii FFaavviiggnnaannaa.

DDii qquuii iill ssuuoo iinnttiimmoo lleeggaammee ccoonn iinnddiiccaa llee aannttiicchhee ffeessttee pprrooppiizziiaattoorriiee iinn oonnoorree ddeellllee ddiivviinniitt eelllleenniicchhee, ccoonn pprroobbaabbiillee rriiffeerriimmeennttoo aaii ccuullttii ddiioonniissiiaaccii.

Antropos in the worldfebbraio 2015 h

NNeeggllii uullttiimmii ddeecceennnnii ddeellllaa rreeppuubbbblliiccaa, ssii aassssiissttee aa uunnaa ggrraannddee ccrreesscciittaa ddii iinntteerreessssee vveerrssoo iill tteeaattrroo, cchhee oorrmmaaii nnoonn ccooiinnvvoollggee ppii ssoolloo ggllii ssttrraattii ppooppoollaarrii, mmaa aanncchhee llee ccllaassssii mmeeddiiee ee aallttee, ee ll”lliittee iinntteelllleettttuuaallee.

CCiicceerroonnee, aappppaassssiioonnaattoo ffrreeqquueennttaattoorree ddii tteeaattrrii, ccii ddooccuummeennttaa iill ssoorrggeerree ddii nnuuoovvee ee ppii ffaassttoossee ssttrruuttttuurree, ee ll”eevvoollvveerree ddeell ppuubbbblliiccoo rroommaannoo vveerrssoo uunn ppii aaccuuttoo sseennssoo ccrriittiiccoo, aall ppuunnttoo ddii ffiisscchhiiaarree qquueeggllii aattttoorrii cchhee, nneell rreecciittaarree iinn vveerrssii, aavveesssseerroo ssbbaagglliiaattoo llaa mmeettrriiccaa.

AAccccaannttoo aallllee ccoommmmeeddiiee, lloo ssppeettttaattoorree llaattiinnoo ccoommiinncciiaa aadd aappppaassssiioonnaarrssii aanncchhee aallllee ttrraaggeeddiiee. IIll ggeenneerree ttrraaggiiccoo ffuu aanncchh”eessssoo rriipprreessoo ddaaii mmooddeellllii ggrreeccii. EErraa ddeettttaa ffaabbuullaa ccootthhuurrnnaattaa ddaa ccootthhuurrnnii, llee ccaallzzaattuurree ccoonn aallttee zzeeppppee ddeeggllii aattttoorrii ggrreeccii ooppppuurree ppaalllliiaattaa ddaa ppaalllliiuumm, ccoommee ppeerr llaa ccoommmmeeddiiaa ssee ddii aammbbiieennttaazziioonnee ggrreeccaa.